Brak indeksu – JCMaster-Beauty

Formularz wypłaty


Formularz wypłaty

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

- Do Mustbuy GmbH, Frankenstr. 29, 20097 Hamburg , adres e-mail: Rueckgabe@JCMaster-beauty.de:

- Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących

Towary (*) /

świadczenie następującej usługi (*)

— Zamówiono (*) / otrzymano (*)

— Imię i nazwisko konsumenta(ów)

— Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

- data

(*) Niepotrzebne skreślić.